jQuery(document).ready( function(){ //jQuery(window).resize(); jQuery("#nav1").click(function(){over_o();jQuery(this).find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_1_1.jpg")}); jQuery("#nav2").click(function(){over_o();jQuery(this).find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_2_1.jpg")}); jQuery("#nav3").click(function(){over_o();jQuery(this).find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_3_1.jpg")}); jQuery("#nav11").click(function(){over_o1();jQuery(this).find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_1_1.jpg")}); jQuery("#nav12").click(function(){over_o1();jQuery(this).find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_2_1.jpg")}); jQuery("#nav13").click(function(){over_o1();jQuery(this).find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_3_1.jpg")}); jQuery(".nav_title").click(function(e){ if(jQuery(e.target).parent().siblings().is(":visible")) { return; } jQuery(".nav_con").hide(500); jQuery(e.target).parent().siblings().show(500); }); //jQuery(".nav_box").hover(function(){},function(){ // jQuery("#nav1").find(".nav_con").show(500); // jQuery("#nav2,#nav3,#nav4").find(".nav_con").hide(500); // }); jQuery(".nav_title1").click(function(e){ if(jQuery(e.target).parent().siblings().is(":visible")) { return; } jQuery(".nav_con1").hide(500); jQuery(e.target).parent().siblings().show(500); }); //jQuery(".nav_box1").hover(function(){},function(){ // jQuery("#nav11").find(".nav_con1").show(500); // jQuery("#nav12,#nav13,#nav14").find(".nav_con1").hide(500); // }); } ) function over_o(){ jQuery("#nav1").find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_1.jpg"); jQuery("#nav2").find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_2.jpg"); jQuery("#nav3").find(".nav_title").find("img").attr("src","images/slide_3.jpg"); } function over_o1(){ jQuery("#nav11").find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_1.jpg"); jQuery("#nav12").find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_2.jpg"); jQuery("#nav13").find(".nav_title1").find("img").attr("src","images/slide1_3.jpg"); }

1、养马岛前海湾区最吸引你的规划项目是: 国际赛马俱乐部 游艇俱乐部 水上乐园 商务总部基地 其他

2、"北方国家海岸"的规划能带动烟台的哪些方面? 经济发展 休闲旅游产业 整体文化水平

3、你认为"北方国家海岸"的优势在于: 依托环渤海湾经济圈 度假项目丰富 "山、海、岛、泉"资源丰富